May 16, 2016

Feature แนะนำ

ส่งข้อความถึงทุกคน (Broadcast)

broadcast
 
สามารถส่งข้อความ รูปภาพ คูปอง และโปรโมชั่น ผ่านแอพพลิเคชัน LINE@ หรือบน PC ไปยัง Friends ที่ติดตามบัญชี LINE@ ของคุณ และยังสามารถตั้งเวลาส่งข้อความล่วงหน้าได้

Chat แบบ 1 ต่อ 1

chat1-1

สามารถพูดคุยกับ Friends แบบ 1 ต่อ 1 ได้อย่างง่ายดาย เหมือนกับการพูดคุยบนแอพพลิเคชัน LINE ด้วยแอพพลิเคชัน LINE@

หน้าบัญชี (Account Page)

Accountpage
 
สร้างโฮมเพจพิเศษใน LINE เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ ข่าวสารใหม่ๆ ฯลฯ สร้างโฮมเพจได้ง่ายดายเหมือนบนเว็บไซต์ทั่วไป

ไทม์ไลน์ (Timeline)

timeline

นอกจากส่งข้อความ push message คุณยังสามารถ โพสต์ บนไทมไลน์ เกี่ยวกับบัญชีของคุณไปยังผู้ติดตามของบัญชี LINE@ ด้วยฟังค์ชั่น ไทมไลน์-โฮม สามารถตั้งค่าให้โพสต์ในไทม์ไลน์พร้อมกับการส่งข้อความได้ด้วย

คูปอง และโปรโมชั่น (Coupon and Promotion)

coupon

สามารถสร้างหน้าคูปอง และโปรโมชั่น เพื่อส่งให้ลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังสามารถตั้งระยะเวลาในการใช้ จำนวนครั้งในการใช้ และจำนวนคูปองที่จะแจกได้
※ สามารถสร้างคูปอง และโปรโมชั่นได้บน PC เท่านั้น (แต่สามารถส่งในแอพลิเคชันได้)

หน้าแบบสอบถาม (Polls & Surveys)

pollsurvey

สามารถสร้างแบบสอบถามหรือ โพล ที่เปิดให้ Friends ที่ติดตามบัญชี LINE@ ตอบแบบสอบถามหรือโหวตให้คะแนน และยังสามารถเก็บข้อมูล เช่น เพศ อายุ และเขตที่อยู่ได้อีกด้วย
※ สามารถสร้างแบบสอบถามได้บน PC เท่านั้น (แต่สามารถส่งในแอพพลิเคชันได้)

apply LINE@ copy